Skip to main content

3 หลักการเลือกซื้ออย่างงดงาม

การซื้ออย่างยั่งยืน

เราซื้อวัตถุดิบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคม

การซื้ออย่างงดงาม หมายถึงการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงแข็งแรงและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีของAMOREPACIFIC ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ได้ตอบสนองสังคมผ่านการซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ในกระบวนการ ผลิตเครื่องสำอาง ในการเลือกซื้อวัตถุดิบ เรายึดหลักการ 3 ประการ องการอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ความปลอดภัยของ วัตถุดิบ และการปกป้องระบบนิเวศ

AMOREPACIFIC เลือกซื้ออย่างงดงาม ด้วยการเลือกวัสถุดิบที่ปลูกในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากพยายาม คัดสรรเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตนเองแล้ว ก็พยายามเติบโตไปพร้อมกับสังคมท้องถิ่นนี้ด้วย ราจะเพิ่มเทคโนโลยีที่เป็น กรรมสิทธิ์ของ AMOREPACIFIC เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

3 หลักการเลือกซื้ออย่างงดงาม
  • การอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
    เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยสัญญาว่าจะซื้อวัตถุดิบที่ผลิตในชุมชนด้วยราคาที่เหมาะสม
  • วัตถุดิบจากธรรมชาติที่วางใจได้
    เปิดเผยแหล่งผลิตของวัตถุดิบอย่างโปร่งใส หยิบยื่นความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า เราพยายามเพื่อที่จะได้วัตถุดิบที่ดีจากต้น กำเนิดธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์
  • ปกป้องระบบนิเวศ
    เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะไม่ทำลายธรรมชาติในขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เช่น ไม่ใช้สสารเคมี