Skip to main content

การตีพิมพ์หนังสือ

ART & CULTURE

การจัดตีพิมพ์หนังสือคุณภาพ เปิดโลกธุรกิจแห่งวัฒนธรรมสู่โลกอันกว้างไกล

เรื่องราวความงดงามของพฤกษศาสตร์แห่งเกาะเชจู

เราจัดทำหนังสือ “เรื่องราวความงดงามของพฤกษศาสตร์แห่งเกาะเชจู” เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติบนเกาะเชจู

โดยหนังสือเล่มแรกถูกตีพิมพ์ในปี 2012 ว่าด้วยสรรพคุณรักษาผิวทางวิทยาศาสตร์และพฤกษศาสตร์ตามธรรมชาติ บนเกาะเซจู 20 ตระกูล อาทิ Calanthe, Camellia japonica, Torreya nucifera เป็นต้น ต่อมาเล่มที่ 2 ก็ถูกตีพิมพ์ในปี 2014 เป็นข้อมูลส่วนผสมธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ Amorepacific ตลอดจนการแนะนำพืช 20 ตระกูลแห่งป่า Gotjawal ที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของระบบนิเวศบนเกาะเซจู

ในเล่มที่ 2 นั้น รวบรวมภาพวาดด้านพฤกษศาสตร์และการใช้ธรรมชาติรักษาผิว เพื่อเป็นการเผยแพร่ค่านิยมด้านศิลปวัฒนธรรม ยังได้รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเกาะเชจูในสมัยโบราณ อาทิชื่อเรียกตระกูลพืชเฉพาะ ท้องถิ่นราชวงศ์ กษัตริย์ มรดกทางวัฒนธรรมนามธรรม เป็นต้น

Beyond Flower

จัดตีพิมพ์หนังสือในปี 2015 เรื่อง “Beyond Flower” สมุดภาพที่แสดงถึงส่วนผสมสำคัญจากธรรมชาติที่รวบรวมภาพวาดจุลศิลป์ 100 ชนิด ภาพวาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศเกาหลีจัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกเกี่ยวกับการค้นคว้าและความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่ถูกรวบรวมตั้งแต่ต้นกำเนินตลอดจนปัจจุบัน และสามารถเพื่อสืบสานและอนุรักษ์เอกลักษณ์ธรรมชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป

ในปี 2007 Amorepacific Museum of Art ร่วมมือกับ อาจารย์ Songhoon ศิลปินรุ่นแรกแห่งวงการภาพวาดจุลศิลป์ของประเทศเกาหลี บรรลุเป้าหมายจัดทำโครงการนสมุดภาพส่วนผสมสำคัญจากธรรมชาติเทคนิคจุลศิลป์ 100 ชนิด โดยได้เดินทางค้นหาตระกูลพืชที่มีสรรพคุณทางการรักษาทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 7 ปี ภาพวาดส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ผสมตามฉบับ Amorepacific เช่น โสม แต้ฮั้งฮวย ถั่วเหลืองชนิดพิเศษ ชาเขียว เบญจมาศ แปะเจียก เป็นต้น อีกทั้งยังรวบรวมโครงสร้างการวาดภาพจุลศิลป์ไว้อย่างละเอียด เพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ