Skip to main content

Iope

Iope, LAB-based High-functional Skincare Brand

Iope ทำการวินิจฉัยผิวอย่างแม่นยำ และมอบวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมของพืชที่ยอดเยี่ยมสู่
เทคโนโลยีชีวภาพที่แตกต่างกัน

Iope ได้นำการวิจัยของการดำเนินการทั้งหมดจากผิวหนังถึงวัตถุและเทคโนโลยี จากงานวิจัย Iope วินิจฉัยปัญหาของผิวหนังอย่างแม่นยำและมอบวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจากส่วนผสมที่เกี่ยวกับพืชที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ปลอดภัยและแยกความแตกต่าง

Iope LAB เป็นที่มาของแบรนด์ ซึ่งเป็นที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับผิวหนัง วัตถุ และเทคโนโลยี ผู้หญิงมากกว่า 4300 คนได้ทำการตรวจสอบสภาพของผิวหนังและได้รับการวินิจฉัยด้วย เครื่องมือทันสมัยของ Iope LAB ข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกนำไปช่วยในการพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

Iope แก้ปัญหาผิวหลายอย่างตามการวิจัยของผิวเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ การทำการวิจัยต่อวัตถุที่มีผลประโยชน์โดดเด่นเพื่อผิว หน้าการวิจัยในเทคโนโลยีที่มอบสินค้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

by Numbers

1996

เริ่มดำเนินการ

1 st

การคงที่ของเรตินอลในธุรกิจความงามเกาหลี (1997)

78

รางวัลสะสม (Air Cushion®, 2017.11.01)

Instagram Timeline