Skip to main content

มาตรฐานทางจริยธรรม

Ethics Governance

พนักงานทุกคนของ Amorepacific เคารพกฎระเบียบและบรรทัดฐานของสังคม อีกทั้งยังทำหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีและมั่นคง

นโยบายการทำงานของAmorepacific เราจะยึดหลัก 'ความซื่อตรง' เป็นบรรทัดฐานและมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและการกระทำของพนักงานทุกคน

นโยบายด้านศีลธรรม

นโยบายด้านจริยธรรมของ Amorepacific ที่เป็นแนวทางที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติในฐานะสมาชิกของ Amorepacific ซึ่งเป็นวิธีการประพฤติและปฎิบัติของสมาชิกทุกๆคนในองค์กร รวมไปถึงการปฎิบัติต่อบุคคลภายนอกองค์กรด้วย ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงาน รวมไปถึงลูกค้า บริษัทคู่ค้า และรัฐบาล เป็นต้น

พวกเราดำเนินการอย่างซื่อตรง อีกทั้งเรายังเคารพกฎระเบียบและจริยธรรมด้านการทำงานในฐานะสมาชิกของ Amorepacific เราจะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของเราอย่างซื่อตรง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ Amorepacific ได้ทำการปฏิญาณตนด้านจริยธรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นนโยบายด้านจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่จะช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม การปฏิญาณตนนี้จะรวมไปถึงกฎระเบียบด้านศีลธรรมในการทำงาน การประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้เหล่าผู้บริหารและพนักงานในสาขาต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง อเมริกาก็ได้เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2014 ด้วยเช่นกัน

กฎระเบียบด้านจริยธรรมในการทำงาน

กฎระเบียบด้านจริยธรรมในการทำงานเป็นหนึ่งในหัวข้อย่อยของระเบียบการทำงานของ Amorepacific ซึ่งจะใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน, การตัดสินใจและวินิจฉัยความผิดพลาดต่างๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ Amorepacific พยายามอย่างยิ่งเพื่อเคารพการตัดสินใจและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับจริยธรรมในการทำงาน