Skip to main content

หลักการทำงานของเรา

Our Vocation

เราดำรงอยู่เพื่อที่จะสร้างโลกใบนี้ให้งดงามยิ่งขึ้น

Service to Humanity

การเข้าถึงความต้องการ

เราตระหนักถึงความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการมีสุขภาพดีพร้อมทั้งเพียบพร้อมไปด้วยชิวิตที่สวยงาม

Respecting for Individuals

การเคารพซึ่งกันและกัน

เราเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันนั้นช่วยสนับสนุน อีกทั้งยังให้พลังเพื่อการพัฒนาทักษะการทำงานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

Creating the Future

การสร้างสรรค์อนาคต

เราสร้างสรรค์โลกที่เต็มไปด้วยความงามทั้งภายในและภายนอก

เราคือ "ผู้รังสรรค์ความงามที่สร้างสรรค์คุณค่าจากภูมิปัญญาในแบบเอเชีย"