Skip to main content

AP Minds

คู่มือสำหรับการปฎิบัติตามวิชาชีพและค่านิยมของเรา

ตัวเราเอง

Ourselves

 1. ฉันเป็นที่ภาคภูมิใจของ Amorepacific เป็นทัศนคติแบบพื้นฐานในการสมประสงค์วิชาชีพของเรา
  เป็นความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นที่มาจากการยอมรับวิชาชีพของเรา
 2. เราจะกลายเป็นคนแบบไหน พวกเราฟังคำแนะนำและปรับปรุง
  ซึ่งเป็นทัศนคติที่เคารพความคิดเห็นต่างๆ
 3. ฉันเป็นที่ดีที่สุดของพรุ่งนี้ เราไม่พึงพอใจในผลสำเร็จของวันนี้และตั้งเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถของเราสำหรับวันต่อไปเสมอ
  เราไม่หยุดการเรียนรู้และประสบสิ่งใหม่ๆเพื่อการเติบโตในอนาคต
 4. เราทำงานและเรามีความสุข เป็นอารมณ์ของวิชาชีพที่เราพบเจอในงานของเรา
  เราค้นหาความหมายและความสุขจากงานและสถานที่ทำงานของเรา

โลกและผู้คนรอบเรา

People around us
and the world

 1. ยื่นมือก่อนเสมอ เราเคารพซึ่งกันและกันเสมอและพยายามทำความเข้าใจ
  เราช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มอกเต็มใจอย่างเป็นงานของเรา
 2. ความยึดมั่น คำสัญญาที่ต้องรักษา เรามุ่งเพื่อรักษาความเชื่อของเรากับการบริหารผู้มีส่วนใดส่วนเสียของเรา
  ซึ่งเป็นทัศนคติที่คล้อยตามทฤษฎี กฎเกณฑ์ และข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม

งานของเรา

Our Work

 1. ลูกค้าเป็นผู้ตัดสิน ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในงานของเรา
  เรายึดมั่นในการทำความเข้าใจกับทัศนคติของลูกค้า
 2. คิดให้เยอะและถามให้มาก เราถามคำถามที่ครุ่นคิดและคิดอย่างไตร่ตรอง
  เราพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์และนำทัศนคติที่เข้าควบคุมสถานการณ์ในการแก้ปัญหา
 3. ทำตอนนี้ ทำให้ถูก เราไม่ยอมแพ้แม้สถานการณ์จะรำบากแค่ไหน
  เราไม่จำกัดตัวเราและท้าทายตัวเราอย่างต่อเนื่อง
 4. สนุกกับสิ่งใหม่ เราเพลิดเพลินกับการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
  เราหยุดปฏิบัติตามกิจวัตรที่คงอยู่และไม่เกรงกลัวที่จะแตกต่างจากผู้อื่น

โลกจะเปลี่ยนในเมื่อเรายึดมั่นในการทำตามปฏิบัติการณ์ที่สวยงามเพื่อตัวเรา งานของเรา ผู้คนรอบเรา และเพื่อโลกของเรา