Skip to main content

โลจิสติกส์

Logistics

การส่งมอบและกระจายผลิตภัณฑ์ความงามอย่างกว้างขวางสู่ทั่วโลกด้วยระบบมาตรฐานของ Amorepacific

ส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

การส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนส่งความงามของ Amorepacific ด้วยเหตุนี้เองเราจึงรวมระบบมาตรฐานต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการจัดการระบบสินค้าด้วยรูปแบบที่ได้รับการปฏิรูปและความสามารถในการตอบสนองที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จากระบบต่างๆดังที่กล่าวมานี้เอง ถือว่าเป็นระบบที่มีลักษณะโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา ทำให้สามารถขยายฐานการผลิตสินค้าสู่ทั่วโลก เช่น อเมริกา จีน ได้อย่างรวดเร็วผ่านฐานสินค้าแต่ละภูมิภาคในประเทศอีกด้วย

Osan Logistics Center ถือเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อผลิตภัณฑ์ความงามไปสู่ผู้บริโภค โดยทำหน้าที่ดูแลประสิทธิภาพของการขนส่ง การบรรทุกสินค้า การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ โดยมีนโยบายจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคภายใน 1 วันหลังจากที่ได้รับคำสั่งสินค้า โดยมีการจัดการสินค้าจำนวนมากอย่างแม่นยำและรวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ระบบ Digital Picking ที่ใช้ Digital Picking Cart ในคลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเก็บรักษาสินค้าไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ และยังมีเป้าหมายในการเดินหน้าพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก

Amorepacific เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด พร้อมด้วยความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วสู่ผู้บริโภคในหลากหลายประเทศทั่วโลก

เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยิ่งใหญ่และการตอบสนองความต้องการอย่างแพร่หลายในประเทศจีน Amorepacific ได้ก่อตั้งศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้าเซี่ยงไฮ้ ในปี 2014 โดยมีนโยบายขนส่งสินค้าภายใน 3 วันหลังได้รับคำสั่งสินค้า จากเดิมที่ใช้เวลาขนส่งมากกว่า 7 วัน

ไม่ใช่แค่ในเอเชียเท่านั้น เรายังได้ก่อตั้งศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้าที่ยุโรปและอเมริกาอีกด้วยในปี 2015

Amorepacific มีแผนปฏิรูปการผลิตและคุณภาพสินค้าให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและเครื่องมือการนำเข้าและส่งออกภายในประเทศและทั่วโลก