Skip to main content

Architecture of Amorepacific

The Power of Place, The Power of Architecture สถาปัตยกรรมของ Amorepacific เป็นสถานที่แห่งการอุทิศของเราต่อการเสนอความงามให้กับโลก
ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างขึ้นโดย Amorepacific แต่เป็นใจความสำคัญของทุกๆคน
และผู้ที่ร่วมกันใช้พื้นที่เหล่านี้ดำเนินตามค่านิยมของเราด้วยกัน

Global Headquarters, Contemporary Classic

การอยู่ร่วมกันของพื้นที่เปิดโล่งแห่งความทรงจำและศักยภาพของอนาคต หอความงามแสดงให้เห็นถึงความฝันที่มักใหญ่ใฝ่สูงของ Amorepacific ในการก้าวสู่โลกด้วยนวัตกรรม จากการร่วมมือและการติดต่อสื่อสาร

Beauty Campus, the Hub of Human Interactions

พื้นที่รวมด้วยการผสมผสานของประสิทธิภาพต่างๆ พื้นที่สำหรับวิธีการและแผนการของการเคลื่อนที่ขององค์กร และการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการรวมเข้า และเชื่อมต่อระบบของการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภค

Mizium, the Community of the Senses

พื้นที่ทางนวัตกรรมของสติสัมปชัญญะ พื้นที่สำหรับนวัตกรรมการวิจัยของ Amorepacific กลับมีชีวิตโดยการร่วมมือ เป็นสถานที่ที่เทคโนโลยีโดยเฉพาะ และสติสัมปชัญญะที่มีความสร้างสรรค์ขยายออกโดยภาระเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสาร

Jeju Osulloc, the Architecture of Time

จังหวะของธรรมชาติและเวลาของสถาปัตยกรรม พื้นที่เปิดโล่งสำหรับสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ความสว่างและความมืด ความโปร่งแสงและความทึบ รวมเข้าด้วยกัน บนขอบเขตระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม ล้อมรอบด้วยไร่ชาและป่าไม้ของเจจู

Architecture of Amorepacific

The Power of Place, The Power of Architecture สถาปัตยกรรมของ Amorepacific เป็นสถานที่แห่งการอุทิศของเราต่อการเสนอความงามให้กับโลก
ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างขึ้นโดย Amorepacific แต่เป็นใจความสำคัญของทุกๆคน
และผู้ที่ร่วมกันใช้พื้นที่เหล่านี้ดำเนินตามค่านิยมของเราด้วยกัน

Architecture of Amorepacific

Openness, Creativity, Honesty, they share in our values.

การเปิดเผย การสร้างสรรค์ และการซื่อสัตย์ รวมกันเป็นค่านิยมที่เรายึดมั่นที่สุด

สถาปัตยกรรมของเราเป็นสถานที่แห่งการอุทิศของเราต่อการเสนอความงามให้กับโลก ซึ่งการเปิดเผย การสร้างสรรค์ การซื่อสัตย์ รวมกันเป็นค่านิยมที่เรายึดมั่นที่สุด

เราใฝ่ฝันที่จะสร้างพื้นที่ที่สวยงามเพื่อครอบครัวของ Amorepacific และสาธารณชน พื้นที่สร้างขึ้นโดย Amorepacific แต่เป็นใจความสำคัญของทุกคน และผู้ที่ร่วมกันใช้พื้นที่เหล่านี้ ดำเนินตามค่านิยมของเราด้วยกัน

The Power of Place, The Power of Architecture : พลังของสถานที่ พลังของสถาปัตยกรรม

นี่คือหลักปรัชญาของเราที่จะสร้างความงามที่ความรู้สึกและเหตุผล ธรรมเนียมแบบดั้งเดิมและทันสมัย ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ความอ่อนโยนและความแข็งแกร่ง ประเพณีและการเปลี่ยนแปลง และค่านิยมต่างๆรวมเข้าด้วยกัน สถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติและผลที่ตามมา ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาต่อสังคมโดยทั่วไป อย่างรูปแบบซึ่งเป็นแก่นสารของความทะเยอทะยานเป็นแบบที่ดีที่สุด

สถาปัตยกรรมของ Amorepacific เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมค่านิยมของความหลากหลายด้วยการสื่อสาร การวิจัย การร่วมมือ และการเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆของทุกคนที่ยึดมั่นในการนำเสนอความงามให้กับทั่วโลก

พื้นที่ควบคุมความคิดของเรา เราสร้างสถาปัตยกรรมเป็นจุดศูนย์กลางของผู้คนซึ่งได้นำมาจากความเชื่อของเราที่ว่าความงามเปลี่ยนแปลงโลก- ประธานบริหาร Suh Kyung bae

สถาปัตยกรรมของ Amorepacific เกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีความประสงค์ สถาปัตยกรรมเป็นพันธสัญญา และความเห็นใจ ซึ่งเกี่ยวกับทัศนวิสัยและพันธสัญญาต่อสังคมอย่างเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่ชีวิตของผู้คนยึดมั่นในความคิดที่จะเปิดเผยความงามแบบใหม่

การก่อสร้างเพื่อผู้คน

เราก้าวหน้าโดยความเชื่อที่ว่า ‘ความงามเปลี่ยนแปลงโลก’ ซึ่งเป็นจิตใจสำคัญของ Amorepacific เพราะฉะนั้นพื้นที่ของเราจำเป็นต้องงาม และจำเป็นต้องมอบความเพลิดเพลินให้กับทุกคน เราก่อสร้างเพื่อผู้คนและสำหรับผู้ที่มีความเป็นเจ้าของต่อสถาปัตยกรรม เราดำเนินต่อการส่งเสริมหลักปรัชญาของการสร้างสถาปัตยกรรมที่ปรองดองกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม